بخـــــش اطفال

تعداد بازدید:۱۹۷۵

تعداد تخت ها 24 تخت
سرپرستار بخش : خانم مرضیه مزینانی
پرسنل بخش : پرستـــــار 6 نفر - کمک بهیار 3نفر - بهیار 1 نفر - منشی 1 نفر
این بخش شامل بستری نوزادان واطفال و به دستگاه فتوتراپی جهت نوزادانی که دچار زردی نوزادی می باشند مجهز می باشد

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹