بخـــــش اورژانــــــس

تعداد بازدید:۲۹۸۲

تعداد تخت ها 8 تخت
سرپرستار بخش : خانم آزاده حاج رضایی
پرسنل بخش : پرستـــــار 21 نفر- کمک بهیار 5 نفر - بهیار 2 نفر - منشی 1 نفر
دراین بخش پزشک طب اورژانس وعمومی به صورت 24 ساعت فعال می باشد این بخش شامل اتاق عمل، CPR و اتاق تزریقات پانسمان وتریاژ می باشد .
درصمن این بخش با واحد EMS (مرکز فوریتهای اورژانس تهران ) همکاری مستقیم داشته وبیماران را تحت نظر پذیرش و مراقبت قرار می دهند .

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹