بخش دیـــــــــــــالیز

تعداد بازدید:۲۵۹۱

تعداد تخت ها 30 تخت در حال حاضر 21 فعال
سرپرستار بخش : خانم مژگان نصیری
پرسنل بخش : پرســـتار 9 نفر _ کمک بهیار 6 نفر
این بخش با سه شیفت کاری به بیماران خدمات ارائه می دهد .

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹