بخش زایشگاه

تعداد بازدید:۲۷۹۶

تعداد تخت ها 8 تخت
سرپرستار بخش : خانم منصوره معیـــــا
پرسنل بخش : مـــامـــــــا 12 نفر - پرستار 3 نفر - کمک بهیار 4 نفر - منشی 1 نفر
در این بخش اقدامات آموزشی شامل (NST نوار قلب جنین )، کلاس های آمادگی زایمان ، مانیتورینگ زایمان کلاس آموزشهای شیردهی قبل از زایمان برگزارمی شود .

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶