بخش CCU

تعداد بازدید:۱۵۹۰

تعداد تخت ها 7 تخت
سرپرستار بخش : خانم افسانه قناد
پرسنل بخش : پرستـــــار 9 نفر - کمک بهیار 4 نفر - منشی 1 نفر

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹