دفتر بهبود کیفیت

وقعیت فیزیکی : ساختمان شماره یک (ساختمان اداری) – طبقه دوم – دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
رئیس دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : منا روحی فرد- دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسان دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : پری رنجبری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )
تلفن تماس : 55346161 – داخلی 204

شرح اهم وظایف و فعالیت های دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :

 استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد
1523876966-bar.png مشارکت در تدوین خط مشی های بخش¬ها و واحدهای بیمارستان
1523876966-bar.png انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
1523876966-bar.png مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
1523876966-bar.png شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار، در بیمارستان
1523876966-bar.png استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
1523876966-bar.png پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
1523876966-bar.png ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت¬های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان
1523876966-bar.png برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی


کمیته های اصلی بیمارستان :

 

1523878428-komite.jpg
کمیته های اصلی و فرعی بیمارستان :

1- کمیته مدیریت اجرایی
2- کمیته بهبود کیفیت


کمیته ایمنی بیمار :

1- کمیته اخلاق پزشکی
2- کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی


کمیته تغذیه :

1- کمیته بحران و بلایا
2- کمیته اورژانس

 

کمیته تعیین و تکلیف اورژانس :


کمیته تریاژ :

1- کمیته طب انتقال خون
2- کمیته بهداشت محیط
3- کمیته کنترل عفونت
4- کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی

 

کمیته احیاء نوزاد :
کمیته مرگ و میر مادران :
کمیته مرگ و میر پری ناتال :


کمیته مرگ کودک 59-1 ماهه :

1- کمیته ایمنی مادر و نوزاد
2- کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات
3- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


اعضاء ثابت کمیته بهبود کیفیت :

1523876966-bar.png مدیر بیمارستان
1523876966-bar.png مدیر خدمات پرستاری
1523876966-bar.png مسئول واحد بهبود کیفیت و در صورت نیاز کارشناس دفتر بهبود
1523876966-bar.png معاون درمان
1523876966-bar.png معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی
1523876966-bar.png کارشناس مسئول کمیته های بیمارستانی
1523876966-bar.png تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان
1523876966-bar.png دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان


زمان برگزاری کمیته :

حداقل هر دو ماه یکبار ( حداقل سالی 6 بار ) تشکیل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود


شرح وظایف کمیته بهبود کیفیت :

1523876966-bar.png هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
1523876966-bar.png پایش و بهبود مستمر تمام فرآیندهای بالینی، غیر بالینی و مدیریتی
1523876966-bar.png ارائه فهرست شاخص ها و اولویت های بهبود کیفیت و تعامل و نظارت در تدوین و پایش شاخص ها در کل بیمارستان
1523876966-bar.png پایش و ارزیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان بنا به مقتضیات این واحد 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله
1523876966-bar.png نظارت مستمر بر عملکرد و اثربخشی کلیه کمیته های بیمارستانی در بهبود خدمات بیمارستان
1523876966-bar.png آموزش کلیه مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان شامل آموزش های مفهومی و کاربردی بهبود کیفیت
1523876966-bar.png نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دفتر بهبود کیفیت
1523876966-bar.png پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان


شرح وظایف کمیته ایمنی بیمار :

زیر کمیته بهبود کیفیت می باشد که با همکاری با سایر کمیته های بیمارستانی و سازمان های خارج از بیمارستان درخصوص اجرا و پیاده سازی اصول ایمنی بیمار با توجه به قوانین و مقررات ، استانداردها ، بخشنامه ها و ابلاغیات در بیمارستان فعالیت می نماید.


اعضاء ثابت کمیته ایمنی بیمار :

1523876966-bar.png رئیس بیمارستان / نماینده تام الاختیار ریاست
1523876966-bar.png مدیر بیمارستان
1523876966-bar.png مدیر خدمات پرستاری یا نماینده دفتر پرستاری
1523876966-bar.png کارشناس مسئول ایمنی بیمار
1523876966-bar.pngکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
1523876966-bar.png مسئول واحد بهبود کیفیت
1523876966-bar.png کارشناس مسئول کمیته ها
1523876966-bar.png دبیر کمیته : کارشناس مسئول ایمنی بیمار بیمارستان


زمان برگزاری کمیته :

حداقل هر سه ماه یکبار ( فصلی و حداقل 4 جلسه در سال) تشکیل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.


شرح وظایف کمیته ایمنی بیمار :

1523876966-bar.png مشارکت و همکاری در انطباق برنامه استراتژیک بیمارستان با اهداف ایمنی بیمار ( تعریف اهداف استراتژیک ، تعیین استراتژی ها و تدوین برنامه ها ) با تمرکز بر استانداردهای ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی
1523876966-bar.png تدوین برنامه بازدیدهای مدیریتی و ایمنی بیمار
1523876966-bar.pngبرنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای اجباری ، اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار
1523876966-bar.png طراحی سازمان مورد نیاز ، برآورد نیروی انسانی و تدوین شرح وظایف دفتر ایمنی بیمار
1523876966-bar.png شناسایی شاخص های ایمنی بیمار ، تعیین داده های مورد نیاز ، بررسی و آنالیز اطلاعات بدست آمده ، تدوین و اجرای استراتژی ها و برنامه های بهبود بر اساس شاخص ها ، ارزیابی و پایش آنها
1523876966-bar.png طراحی سیستم گزارش دهی خطاها از قبیل رویدادهای غیره منتظره Sentinel Events ، نزدیک به وقوع Near Miss و خطاهای ناخواسته Adverse Events مشتمل بر ترسیم فرآیندها ، تدوین خط مشی و روش ها ، طراحی فرم ها و چک لیست ها با رویکرد تصحیح ، کاهش و حذف خطرات
1523876966-bar.png نظارت بر اجرای ممیزی استاندارهای ایمنی بیمار ، تجزیه و تحلیل نتایج ممیزی و انجام مداخلات اصلاحی
1523876966-bar.png مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی ایمنی بیماران ، بررسی محتوای آموزشی و تعیین گروه های هدف در جهت توانمند سازی کارکنان.
1523876966-bar.png تدوین برنامه های ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در پرسنل منطبق با اعتقادات، باورها، ارزش ها، اصول و شیوه های رفتاری ، تعریف هنجارها و ناهنجارها مبتنی بر ایمنی بیمار با رویکرد فرهنگ بدون سرزنش
1523876966-bar.png شناسایی تکنولوژی ها و فن آوری های نوین در جهت ارتقاء ایمنی بیمار
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۵۳