دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۵۵۳۲

مدیره پرستاری : فریبا پازکی
سوپروایزر آموزشی : ماهرخ کیانرودی
سوپروایزر بالینی : - احمد ایلاتی – احمد صفرپور – علیرضا گنجعلی - لیلا بهرامی
سوپروایزر کنترل عفونت : لطیفه صفایی

سوپروایزر سلامت : مژگان محمدنژاد

این واحد که در ساختمان شماره 4 در طبقه اول قرار دارد در حال حاضر با 6 سوپروایزر و یک منشی به فعالیت می پردازد

مختصری ازفعالیتهای واحد مربوطه
 
1523878055-bar.png برنامه ریزی در زمینه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
1523878055-bar.png تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
1523878055-bar.png تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف
1523878055-bar.png ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه های پرستاری ، مامایی ، پیراپزشکی
1523878055-bar.png مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، دانشجویان ، مددجویان
1523878055-bar.png تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استاندارد های علمی
1523878055-bar.png بکار گیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
1523878055-bar.png شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری
1523878055-bar.png تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها
1523878055-bar.png بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
1523878055-bar.png مشارکت و همکاری در جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل : آشنا سازی کارکنان جدیدالورود با مقررات ، خط مشی ها ، شرح وظایف و.....
1523878055-bar.png پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی
1523878055-bar.pngبرنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت
1523878055-bar.png تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
1523878055-bar.png شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستوالعمل های اجرایی
آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹