حوزه ریاست

تعداد بازدید:۵۲۹۴

ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر ناصر رهبر
تخصص : دکترای تخصصی جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی : 27265

 

معاونت توسعه و منابع

نام و نام خانوادگی : حسن قائمی
مدرک : کارشناس ارشد حسابداری

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹