حوزه ریاست

تعداد بازدید:۴۹۰۶

ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر محممود عامریون
تخصص : دکترای تخصصی جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی : 21176

 

معاونت توسعه و منابع

نام و نام خانوادگی : حسن قائمی
مدرک : کارشناس ارشد حسابداری

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۸