حوزه ریاست

تعداد بازدید:۶۱۰۸

ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر ناصر رهبر
تخصص : دکترای تخصصی جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی : 27265

 

معاونت توسعه و منابع

نام و نام خانوادگی : جناب آقای پرویز کلهر
 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹